Green Care ja laatuKooste
GREEN CARE JA LAATU
10.10.2013 PSK-AIKUISOPISTOLLA
LUONNOSTAAN HYVINVOIVA -HANKE

Green Care ja laatu -päivän puhujana oli Raija Lääperi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Lääperi valmistelee valtakunnallisessa VoiMaa!-hankkeessa Green Care -toiminnan laatukäsikirjaa, joka valmistuu loppuvuonna 2013. Voimaa!-hankkeen laadunhallintatyö on hyödyksi palveluntuottajille, asiakkaille ja viranomaisille. Raportissa on muun muassa alustavia laatu- ja vastuullisuuskriteerejä. Laadunhallintatyö keskittyy sosiaali- ja terveysalaan. Kasvatus, opetus ja matkailu ovat mukana viitteellisesti.
Green Care voidaan jaotella luontohoivaan ja luontovoimaan. Luontohoivaan sisältyvät terapia-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Luontovoimaan sisältyvät ennaltaehkäisevä toiminta, elämyksellisyys ja voimaantuminen. Green Care -toiminnassa hyödynnetään luontolähtöisiä menetelmiä. Green Care -menetelmiä voidaan hyödyntää sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluissa, kasvatus- ja opetuspalveluissa sekä virkistys- ja hyvinvointipalveluissa. Green Care -menetelmä tuo palveluille lisäarvoa. Esimerkiksi vanhuksille tarkoitetuissa Green Care -palveluissa peruslaatuvaatimukset ovat samat kuin muissakin vanhuspalveluissa, mutta lisänä on jonkin Green Care -menetelmän käyttö. Yritys voi toteuttaa Green Care -toimintaa päätoimisesti, tai hyödyntää vain yksittäistä Green Care -menetelmää. Green Care -toimijan täytyy noudattaa Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita.
Lääperi esitteli Green Care -menetelmiä ja kertoi, mitä täytyy huomioida kunkin menetelmän mukaisessa Green Care -toiminnassa. Maatiloilla tapahtuvaa Green Care -toimintaa kutsutaan usein termeillä sosiaalinen maatalous (Social Farming) ja hoivamaatalous (Carefarming). Green Care -toiminta maatilalla voi olla esimerkiksi asumispalvelua, perhehoitoa, työ- ja päivätoimintaa tai kasvatusta ja opetusta. Hoivamaatilojen on noudatettava samaa lainsäädäntöä kuin vastaavien muiden maatilojen. Hoivapalvelujen osalta on noudatettava sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntöä. Maatilalle voi asiakkaan tai asiakkaiden mukana tulla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolloin maatilayrittäjältä ei vaadita sosiaali- ja terveysalan pätevyyttä.
Puutarhaterapia voi sisältää fysio- ja toimintaterapiaa sekä psykoterapiaa. Puutarhatoiminta sekä sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhanhoito pitävät sisällään puutarha-avusteiset työ- ja päivätoiminnat, työvalmennukset, vanhusten ja muiden ryhmien virkistystoiminnan sekä vankilapuutarhat. Puutarha-avusteisessa toiminnassa on huomioitava turvallisuus ja riskit, esimerkiksi kaatuminen, kasvien haitallisuus ja maaperän mikrobit, hyönteiset, säätilat ja allergiat.
Luontoavusteisia Green Care -menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, kehitysvammaisten asumispalvelujen yhteydessä, luontokouluissa ja luontopäiväkodeissa. Luonnossa toteuttavan toiminnan riskit vaihtelevat suuresti eri palvelujen välillä. Luontoa täytyy kunnioittaa ja toimia siellä vastuullisesti.
Eläinavusteisia Green Care -menetelmiä ovat eläinavusteinen terapia ja eläinavusteinen toiminta. Eläinavusteista terapiaa ovat fysio- ja toimintaterapiat sekä psykoterapia. Eläinavusteista toimintaa ovat sosiaalipedagoginen hevostoiminta, hevosten ja koirien kanssa toteutettava tunnetaitovalmennus, laitosvierailut vanhainkodeissa ym. hoitoyksiköissä sekä kasvatukselliset toiminnat (esim. lukukoirat ja koirat koululuokissa). Yleensä eläinavusteisessa toiminnassa toimivat eläimet ovat lemmikkieläimiä. Eläinavusteinen terapia ja toiminta eivät yleensä tarkoita eläimiin liittyviä harrastuksia eivätkä vammaisten ihmisten kuulo-, opas- tai avustajakoirien toimintaa.
Eläinavusteiseen toimintaan osallistuvat aina ainakin asiakas, toiminnan ohjaaja ja eläin. On arvioitava eläinavusteisen toiminnan sopivuutta asiakkaalle sekä eläimen sopivuutta toimintaan. Joidenkin eläinlajien soveltuvuus eläinavusteiseen toimintaan ja terapiaan voidaan testata erilaisten testien avulla. Eläinavusteisessa toiminnassa on huolehdittava eläinten hyvinvoinnista, ja eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö on nimettävä. Eläimen on oltava terve.
Laadunhallintaan liittyviä asiakirjoja ovat turvallisuussuunnitelma, omavalvontasuunnitelma, oman toiminnan kuvaus ja arviointilomakkeet. Lääperi esitteli Tukesin asiakirjaa turvallisuusasiakirjan laatimisesta ja Valviran omavalvontasuunnitelma-lomaketta. Edellä mainittujen asiakirjojen avulla laaditaan oma toiminta-/laatukäsikirja. Mikäli yritys on jo tehnyt laatukäsikirjan, siihen tehdään päivitys Green Care -toimintojen osalta.
Green Care -toimijalla on oltava osaamista sekä asiakkaan ohjaamiseen että Green Care -menetelmän hallintaan liittyen. Asiakkaan kohtaamistaito on tärkeä, etenkin haasteellisten ryhmien kanssa toimittaessa. Asiakkaiden ohjaaminen voi olla vaativaa. Asiakkaiden tarpeiden tietäminen on todella tärkeää. Asiakaskunta, toiminnan laajuus ja luonne vaikuttavat pätevyysvaatimuksiin. Green Care -toimijan täytyy hankkia palautetta asiakkailta sekä tehdä itsearviointia.
Green Care -palvelut voidaan suunnitella ja toteuttaa moniammatillisesti, yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi maatilayrittäjä ja toimintaterapeutti voivat tehdä yhteistyötä siten, että maatilayrittäjä tarjoaa toimintaympäristön, ja toimintaterapeutti huolehtii annettavasta terapiasta.
Hyvä laatu on keskeinen kilpailukykytekijä. Tulevaisuudessa tulisi järjestää Green Care -laadunhallintaan liittyvää koulutusta eri puolilla maata. Laatutyöllä tulisi olla jokin valvova taho. Valvovan tahon tulisi olla puolueeton toimija, joka valvoisi sekä laadunhallinta-koulutuksen sisältöä että Green Care -toiminnan laatua.
Koosteen kirjoitti: Outi Ruokamo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti