Green Care -käsitteestä

Julkaistu 25.9.2013

Valtakunnallisilla Green Care -päivillä Lepaalla 19-20.9.2013 puhuttiin monialaisesti ja hyvin monipuolisesti Green Care -käsitteestä. VIHREÄ VÄLITTÄMINEN oli termi, joka jäi soimaan korviin hyvänä sanaparina. Vihreä välittäminen on osallistavampi termi kuin esimerkiksi vihreä hoiva. Ja jotenkin positiivisempikin, eikö?


Julkaistu 6.5.2013HYVINVOINNIN KOKONAISPAKETTI LUONNOSTA
Avoimet ovet 16.5.2013Luonto on tärkeä terveyden ylläpitäjä. Hyvä luontosuhde tukee monin tavoin ihmisen hyvinvointia ja jaksamista, toteaa tutkija Anja Yli-Viikari Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:stä.

Kuntoilun ja liikkumisen merkitys terveydelle on yleisesti tiedossa, mutta luontoympäristön tärkeyttä ei aina muisteta tuoda esille. Kun liikutaan ulkona, virkistytään auringonvalossa ja hapensaanti paranee. Kehon hallinnalle tekee hyvää liikkuminen epätasaisissa ja vaihtelevissa maastoissa. Fyysinen rasitus tuo mukanaan myös hyvän ruokahalun ja parantaa unen laatua, mitkä ovat oleellisia hyvinvoinnin tukipilareita.

Kehon ohella myös mieli viihtyy luonnossa. Teknologian ja tietovirtojen uuvuttamat aivot saavat lepotauon ja kehon stressioireet helpottavat. Aistihavainnot herättelevät omien sisäisten tuntemusten kuuntelemiseen. Luonnossa voi liikkua yksin tai mukavassa porukassa ja tehdä asioita, jotka synnyttävät tärkeitä voimaantumisen tunteita.

– Luonto onkin yksi parhaita stressinhallinnan keinoista. Sen merkitys tulee edelleen korostumaan elinympäristön teknistymisen ja kaupungistumisen myötä, ennakoi Yli-Viikari.


Mitä on Green Care?
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Vihreän hoivan menetelmiä käytetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti.

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Toiminta sijoittuu tavallisesti luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

 Lue lisää: www.gcfinland.fi

Julkaistu 23.1.2013

Green Care Lappi -hankkeen seminaari Rovaniemellä 22.1.2013 oli antoisa. Päivässä kuultiin tosi mielenkiintoisia esimerkkejä Lapin Green Care -toiminnasta. Lisäksi esiin tuli hyvä termi:
Green Care eli LUONTOLÄHTÖISET HYVINVOINTIPALVELUT!


Julkaistu 10.2.2012

Mitä Green Care on?

Löysimme Green Care -termille hyvän määritelmän: VIHREÄ HYVINVOINTI!

 
Green Care -toiminnassa yhdistyvät hyvinvointipalvelut sekä luonto- ja maaseutuympäristö. Hyvinvointipalveluja voidaan tuottaa luonnossa, maaseudulla ja maatiloilla. Tilanteen mukaan luontoon liittyviä asioita voidaan tuoda laitoksiin ja kaupunkeihin. Green Care -toiminnan edelläkävijämaita ovat muun muassa Italia, Norja ja Alankomaat. Viime vuosina Green Care on rantautunut myös Suomeen, ja monia Green Care -hankkeita on käynnissä tai suunnittelun alla. Myös Luonnostaan hyvinvoiva -hanke pohjautuu Green Care -ajatukseen.

Green Care -toiminta on monialaista ja monimuotoista. Green Care -toiminta voi olla muun muassa hoivaa, kuntoutusta, virkistystä, matkailua tai opetusta. Green Care -toiminnasta voivat hyötyä monenlaiset kohderyhmät: esimerkiksi työssäkäyvät, työttömät, yksinasuvat, lapsiperheet, ikääntyneet, vammaiset, vajaakuntoiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset. Yli-Viikarin (2011) mukaan Green carea voidaan käyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, työvoimapalveluissa, matkailu- ja virkistyssektoreilla sekä opetusalalla.

Green Care -menetelmiä ovat luontoavusteiset ja eläinavusteiset menetelmät sekä viherympäristön ja maatilan kuntouttava käyttö (Green Care Finland ry 2011). Luonnossa voidaan toteuttaa esimerkiksi ekopsykologiaa, ympäristökasvatusta ja seikkailukasvatusta. Eläinavusteista Green Care -toimintaa ovat esimerkiksi kaverikoirat ja ratsastusterapia. Puutarhaterapia on tyypillistä viherympäristössä toteutettavaa Green Care -toimintaa. Maatiloilla toteutettava Green Care -toiminta voi olla esimerkiksi vajaakuntoisten sosiaalista työllistämistä tai asumispalveluja ikääntyneille.

Green Care -palveluissa voimaantuminen on keskiössä. Green Care luo hyvät mahdollisuudet ihmisen henkilökohtaiselle voimaantumiselle. Siitosen (1999: 13−14) mukaan voimaantumisessa edistetään ihmisen omien voimavarojen löytämistä, mikä vaikuttaa myönteisesti ihmisen hyvinvointiin. Voimaantuminen alkaa jokaisesta yksilöstä itsestään. Myös Green care -toiminta tähtää ihmisen omien voimavarojen vahvistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Green Care -toiminnalla voi olla samantyyppisiä vaikutuksia kuin luonnossa liikkumisella. MTT:n ja Green Care Finlandin (2012) mukaan luontoympäristö rauhoittaa nopeasti. Luontoympäristö vaikuttaa myönteisesti verenpaineeseen, sydämen sykkeeseen, lihasten jännittyneisyyteen ja stressihormonien määrään. Luonto lisää myös veren vasta-ainepitoisuuksia. Luonto elvyttää aivojen keskittymiskykyä, ja auttaa ihmistä olemaan läsnä ympäristössään. Luonto myös lisää ihmisen elämänmyönteisyyttä.

Green Care -toiminnan tärkeinä lisäarvoina ovat myös sen hyödyt yleensäkin maaseudulle ja etenkin maaseudun elinkeinoelämälle. Green Care -toiminta:
 • Tuo maaseudulle työpaikkoja. 
 • Tuo maaseudulle toimeentulomahdollisuuksia.
 • Lisää maaseudun palvelutarjontaa.
 • Luo maaseudun yrittäjille lisäansiomahdollisuuksia.
 • Rohkaisee monipuolistamaan yritystoimintaa maaseudulla.
 • Rohkaisee aloittamaan yritystoimintaa maaseudulla.
 • Kehittää maaseudun yrittäjyyttä.
 • Lisää maaseudun näkyvyyttä.
 • Parantaa mielikuvaa maaseudusta. 
 • Maaseudun kiinnostavuus asuinympäristönä kasvaa. 
 • Parantaa maaseudun elinvoimaisuutta.

Lähteet

Green Care Finland ry (2011). <http://www.gcfinland.fi/> Luettu 27.2.2012.
MTT & Green Care Finland (2012). Tietoa Green Care hyvinvointivaikutuksista. Luonto rauhoittaa.
<http://greencare.twid.com/twidadmin/file/original/vaikuttavuusesite2.pdf?fileId=16190>
Luettu 23.2.2012.
Siitonen, J. (1999). Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. 206 s. Oulun yliopisto, Oulun opettajankoulutuslaitos.
<http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X/isbn951425340X.pdf> Luettu 27.2.2012.
Yli-Viikari, A. (2011). Green care –mahd
ollisuudet Kainuussa. MTT.  <http://www.kainuu.fi/UserFiles/maaseutuelinkeinot/File/Green%20care%20_Kainuussa%20%5BVain%20luku%5D%20%5BYhteensopivuustila%5D.pdf> Luettu 27.2.2012.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti