Green Care ja vaikuttavuus

19.11.2013 GREEN CARE JA VAIKUTTAVUUS

klo 12.00−16.00 Virpiniemen liikuntaopistolla (Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi)


Päivän ohjelma:

klo 12:00 Green Care -toiminnan hyvinvointi- ja maaseutuvaikutukset (Elina Vehmasto, MTT)

klo 13:00 Green Care -luontopalveluilla kokonaisvaltaisempaa vaikuttavuutta hyvinvointi- ja kasvatusalalle (Teemu Peuraniemi, Vihreä hyvinvointi Oy)

klo 13:45 Kahvitauko

klo 14:00 Toiminnallinen osuus ”Luonnollisen liikunnan polku” (Virpiniemen liikuntaopiston ohjaaja)

klo 15:00 Teemu Peuraniemen puheenvuoro jatkuu

klo 16:00 Tilaisuuden päättäminen


KOOSTE GREEN CARE JA VAIKUTTAVUUS

GREEN CARE -TOIMINNAN HYVINVOINTI- JA MAASEUTUVAIKUTUKSET (ELINA VEHMASTO, MTT)

Elina Vehmasto puhui esityksessään Green Care -käsitteen ja toiminnan määrittelystä sekä Green Care -toiminnan hyvinvointi-, maaseutu- ja talousvaikutuksista. Green Care on luontoa hyödyntävä, vastuullisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti toteutettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muu hyvinvointipalvelu.

Green Care -palvelut voidaan tyypitellä seuraavasti (MTT VoiMaa!-hanke, Elina Vehmasto 2013):

1) Hoiva, kuntoutus ja aktivoiva sosiaalityö: kuntoutus, kuntouttava sosiaalityö, hoivapalvelu, päivätoiminta, työtoiminta, sosiaalinen työllistäminen, perhetukitoiminta, jaksohoitotoiminta, sosiaalinen loma-, leiri-, virike- ja harrastustoiminta luonnossa

2) Sosiaalipedagogiikka ja kasvatus: pedagogiikka osana lasten ja nuorten hoivaa ja kuntoutusta, luontoavusteinen pedagogiikka osana ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja voimaannuttavaa toimintaa, luontovarhaiskasvatus, luontokoulut, leirikoulut, luontoon liittyvä harrastustoiminta, kummimaatilat

3) Virkistys ja hyvinvointi: luontoavusteinen virkistys hoivan ja sosiaalipalvelujen asiakkaille tai erityisryhmille, esteetön luontoliikunta, luonnon voimaannuttava käyttö, luontohoidot, luontoavusteinen tavoitteellinen hyvinvointitoiminta ohjelmapalveluissa, kalastusmatkailussa ja maatilamatkailussa

Luonto rauhoittaa, lievittää stressiä, palauttaa keskittymiskykyä, selkiyttää ajatuksia sekä lisää myönteistä mielialaa. Liikunta ja fyysinen rasitus parantavat ketteryyttä, voimaa ja kestävyyttä. Liikunta yhdistettynä ulkoilmaan ja auringonvaloon parantaa ravitsemusta ja yöunta. Luontoympäristö lisää toimintaa ja vuorovaikutusta, mikä voimaannuttaa.

Myös eläimellä on rauhoittavia vaikutuksia ihmiseen. Eläimen kanssa luottamuksen rakentaminen on helpompaa, koska eläin ei luokittele ihmistä esimerkiksi aseman perusteella. Eläimen kanssa on mahdollista harjoitella sosiaalisia pelisääntöjä ja tunnetaitoja, sillä eläin antaa aina välittömän palautteen, ja käytössä on puheen sijaan kehonkieli. Eläin helpottaa elämisen perusasioista, kuten ravinnosta, levosta ja liikunnasta, huolehtimista.

Green Care -toiminnan maaseutuvaikutuksia voidaan arvioida yrittäjän, asiakkaan ja alueen/yhteiskunnan näkökulmasta. Green Care lisää yritystoiminnan monialaistumista maaseudulla. Green Care -palvelujen tuottaminen mahdollistaa yrittäjälle oman osaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen. Usein maaseudulla ja maatilalla asuminen voi jatkua Green Care -toiminnan toteuttamisen ansiosta. Yrittäjän on mahdollista hyödyntää Green Care -toiminnassaan asiantuntija- ja yritysverkostoja.

Asiakkaalle maaseutu tarjoaa hyvän, kuntouttavan ja elvyttävän asuin- ja työympäristön. Green Care -toiminnalla voidaan työllistää asiakkaita sosiaalisin perustein, ja Green Care voi helpotta työ- ja päivätoimintaan pääsyä. Green Care tarjoaa sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Green Care tarjoaa usein pääsyn miljööseen, johon on muuten vaikea päästä.

Yhteiskunnan ja alueen näkökulmasta Green Care -toiminta edistää elinkeinojen monipuolistumista maaseudulla. Green Care voi tuoda uusia asukkaita maaseudulle tai saa vanhoja asukkaita pysymään alueella. Usein Green Care lisää lähiruoan tuottamista ja/tai käyttöä. Maaseutualueen infrastruktuuri voi pysyä tai kehittyä Green Care -yritystoiminnan myötä. On mahdollista, että Green Care -palvelujen tuottamisen myötä maisema elävöityy ja paranee.

Green Care -toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointitasoja ovat 1) asiakaskohtainen taso, 2) julkisen päättäjän/yhteiskunnan taso, 3) elinkeinotaloudellinen taso ja 4) aluetaloudellinen taso.


GREEN CARE -LUONTOPALVELUILLA KOKONAISVALTAISEMPAA VAIKUTTAVUUTTA HYVINVOINTI- JA KASVATUSALALLE (TEEMU PEURANIEMI, VIHREÄ HYVINVOINTI OY)

Teemu Peuraniemi on koulutukseltaan fysioterapeutti ja kuntoutuksen maisteri (Yamk). Peuraniemen erityisosaamisalaa ovat luontokuntoutus ja kuntouttava hoitotyö sekä neurologinen ja vaikeavammaisten kuntoutus. Peuraniemi tekee työtään Vihreä hyvinvointi Oy:ssä edellä mainituilla osaamisaloilla. Lisäksi Vihreä hyvinvointi Oy:n palveluita ovat asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut.

Luonnolla on monenlaisia hyvinvointivaikutuksia ihmisen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen hyvinvointiin. Vaikutuksia ovat esimerkiksi rauhoittuminen, hiljentyminen, rentoutuminen, tasapainottuminen, keskittyminen, motivoituminen (tavoitteista tärkein: motivoituminen oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen), virkistyminen, voimaantuminen, elpyminen ja unenlaadun paraneminen.

Peuraniemi kertoi Muurutvirran hoitokodilla vuonna 2013 toteutetuista Green Care -tutkimuspiloteista, joiden kohderyhmänä olivat hoitokodin kehitysvammaiset asiakkaat. Green Care -leiritoiminnan pilottiin sisältyi yksi luontoavusteinen ja yksi eläinavusteinen päivä. Leiritoiminnan pilotissa olivat mukana Muurutvirran hoitokoti, Honkalampi-säätiö, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Jaana Keränen Jyrskynvirran tilalta ja Teemu Peuraniemi.

Green Care -toiminnan vaikuttavuutta mitattiin fysiologisten mittarien, havainnoinnin ja teemahaastattelujen avulla. Fysiologisten vaikutusten mittaamiseen käytettiin Firstbeat-hyvinvointianalyysiä, joka perustuu sydämen sykevälilyöntien kautta mitattavaan analyysiin. Firstbeat-hyvinvointianalyysin avulla selvitettiin autonomisen hermoston toimintoja ja fysiologisia vaikutuksia, kuten palautumista, stressitasoja, rentoutumista, fyysistä rasitustasoa ja unen laatua. Havainnoinnissa tarkkailtiin asiakkaiden käyttäytymistä. Teemahaastattelujen tarkoituksena oli asiakkaiden luontosuhteen kuvaaminen.

Luontoavusteisuus-päivään sisältyi lumikenkäilyä sekä eko- ja ympäristöpsykologisia menetelmiä. Luontoavusteisuus-päivän hyvinvointivaikutuksia olivat esimerkiksi terveysliikunnan määrän lisääntyminen ja unenlaadun paraneminen. Eläinavusteisuus-päivään sisältyi tallitoimintaa laamojen ja hevosten kanssa, hevosten harjaamista ja taluttamista sekä rentoutumisharjoitteita terapia-koirien kanssa. Eläinavusteisuus-päivällä oli selkeä hyvinvointi-vaikutus asiakkaisiin: stressitasot laskivat, unenlaatu oli parempi ja voimavaratasapaino parani.


LUONNOLLISEN LIIKUNNAN POLKU (VIRPINIEMEN LIIKUNTAOPISTON OHJAAJA)

Luonnollisen liikunnan polku toteutettiin ulkona Virpiniemen liikuntaopiston ympäristössä. Virpiniemen liikuntaopiston ohjaaja antoi Green Care ja vaikuttavuus -tilaisuuteen osallistuvalle ryhmälle valokuvia, joissa oli jokin kohde Virpiniemen liikuntaopiston lähettyviltä. Tehtävänä oli löytää kohde. Kohteen löydyttyä Virpiniemen liikuntaopiston ohjaaja antoi jonkin liikunnallisen ja yhteistyötä vaativan tehtävän, joka tehtiin koko ryhmän voimin, pienemmissä ryhmissä tai pareittain.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti